....................

....................

samedi 1 septembre 2012

Ny Fary no mamy : sugarcanes are sweet
NY HAZONY HAZO: STRUCTURE OF A TREE


Rantsankazo : branches, branch

Sampankazo: twigs
Lohahazo-lohankazo : top
Vodihazo: bottom
Ravina: ravinkazo: foliage (leaves)
Faka, fakankazo: taproot, lateral root, radical, root hair zone
Vatankazo: trunk
Tapany ambony: crown
Tapany ambany: bole


*******

Ny hazo no vanon-ko lakana, ny tany naniriany no tsara.
Si l’arbre est bon pour en faire une pirogue, c’est qu’était bonne la terre où il a poussé
If the tree is good to make a canoe, it is the land where she was planted that was good.

Ny hazo tokana tsy mba ala
Un seul arbre ne fait pas la forêt
one tree does not make a forest

Ramalina aza mifehy hazo tokana
un homme prudent noue même un seul tronc d’arbre.
a wise man ties even a single tree trunk.

Hazo avo halan-drivotra
Un arbre trop grand est détesté par le vent.
A tall tree is mistreated by the wind.

Hazo ankadi-làlana ka tenain-drivotra irery.
Un arbre solitaire dans un canyon a le vent comme seul compagnon.
A lonesome tree in a canyon has the wind as her only companion.

Maro ny hazo an’ala fa ny fary no mamy indrindra.
Il y a toutes sortes d’arbre dans la forêt, mais seule la canne à sucre est douce.
There are all kinds of trees in the forest, but only the sugarcane is sweet.


Afaka/azo/mahazo/mahay = modal CAN


CAN= afaka, azo, mahay, mahazo
CANNOT=tsy afaka, tsy mahay, tsy azo, tsy mahazo

Affirmative: Afaka/mahay/azo/mahazo+ verb+aho/izy/ianao
Azo hanina ny voasary. Oranges can be eaten.
Mahazo mandeha ianao. You can go.

Question : afaka/ azo/ mahay/mahazo+verb+ subject?
Azo hanina ve ny voasary? Can oranges be eaten?
Mahazo misotro rano ve? Can I/we drink water?

Negative question: Tsy afaka/tsy azo/tsy mahay / tsy mahazo ve… ianao/izaho?
Tsy afaka mandalo aty amiko ve ianao? Can’t you come to my place?
Tsy mahazo miantso telefona ve? Can’t we give a phone call?

Negative: Tsy +afaka/azo/mahazo/mahay:
Tsy mahay mahandro sakafo aho. I can’t cook.
Tsy mahazo hanina ity. It can’t be eaten (it is forbidden to eat this)


Ability : mahay/afaka/azo
Mahay miteny frantsay aho.
I can speak French
Afaka maheno ahy ve ianao na mandeha aza ny radio?
Can you hear me even though the radio is on?
Ie, afaka aho
Yes, I can.
Mahay mandihy ve ianao? Ie, mahay aho.
Can you dance? Yes, I can.


Impossibility : the impossibility is repeated by can sometimes, so it is deleted or it takes the place of the verb
Tsy afaka (ho avy) ry zareo. Tara ny train.
They can’t come, the train is late.
Tsy (afaka) mahita aho tsisy solomaso.
I can’t see without my glasses.
Tsy afaka mitelina aho.
I can’t swallow.
Tsy mahay mitondra fiara aho.
I can’t drive.


Permission:
Afaka mipetraka eto ve izaho?
Can I sit here?
An,an,an (tsy afaka).
No, you can’t.
Azo ampidirana tomobilina ve eto?
Can I park the car here?
Tsy mahazo (tsy azo atao izany =tsy azo ampidirana tomobilina eo).
No, you can’t.
Azo hanina ny voasary.
Oranges can be eaten.
Tsy mahazo mivoaka ianao.
You can’t go out.

Fanazarana:

Complete the sentences:
1-Tsy……………milomano izy. (Swim)
2-……………mihira aho.(Sing)
3-………mandeha mianatra ve ianao? (Go to school)
4-…………..mandeha avion ianao (Take a plane). Simba ny motera.
5-Tsy …….mandalo (Pass this way). Misy lavaka ao aloha ao.


Valiny

1- Tsy mahay milomano izy. (Swim)
2- Mahay mihira aho.(Sing)
3- Afaka mandeha mianatra ve ianao? (Go to school)
4- Tsy mahazo mandeha avion ianao (Take a plane). Simba ny motera.
5- Tsy afaka mandalo (Pass this way). Misy lavaka ao aloha ao.