....................

....................

dimanche 29 avril 2012

The sea, a short film in Sakalava dialect,

The sakalava dialectMahajanga is a province of Madagascar. It is a very beautiful place. The film which is about the ecological problem of keeping the sea clean is an universal theme. With the permission of
 Mme POUPON, of  L'Alliance Française, we show you the film made by her students of the film making section.
The film is in the  sakalava dialect of the North of Madagascar. 


THE    SEA 3:42 Karakory moa ianareo ao
Ela ny ela ny lehiroa fa izay ny any  vao tsy nanaiky mihitsy
Marina
Marina izany fa an-taona izao izay tsy ary nahazo vola ,
Zary taona
Ity karakory moa ity vavakanao ?
Tsisy kabary ihany ka
Tsy mamaly hataka nakainao ity ranomasina tato ho ato
Ndreky taiy izaho tsy ary nahita raha kara an’ity

4.07 Ino môa ‘ty
4.27 Ho, Ino mô  zavatra ataonao ity
Zaho moa maninona
Ianao tratra nandoto rano koa miseho mamaly
Ho any amy polosy itsika ny agny
Izaho ange le roa raha tsy manao anio tsy mikaly
Izaho tsy mahay an’izany fa isika ny agny mandeha polisy fotsiny
Ambelao zaho  hiantso Patron anaka  io
Malakiilaky mitsy ianao e
‘Le ‘ty koa roa ela a
Allo pata? Pata izao, misy problema izaho e, marina e 
Ahoana ela inao fa tsika andeha agny amin’ny polisy agny e
Zay  fa agny amin’ny polisy agny e
Ay o, malaky isika fa ho any amin’ny polisy koa
Malaky ianao basy a
Aoah

5.55 A, o zandry, ialahy moa tsisy jery? Ialahy ange efa noteneniko kara  io
Ary amin’ny decharge ary ariana fa tsy any amin’ny ranomasina any e
Ao, angaha vitan’ny manosika kara eo io
Moramora
Isika moa miresaka moramora
Ento any ny volanao
Ianao aty a


----*****----


Comprehension questions:

1-What is the film about?
2-What was the boss trying to do? 
3-Was the problem solved by going to the police? What do you infer?
4-What do you suggest to keep the sea clean? ( because the chemical dump still exists nowadays) 


Answers: 

1-The film is about the problem of pollution of the sea by dumping used chemicals into it. There is no more fish because of that. 

2-He was trying to bribe the two young men who refused. He wanted to prevent a deposition at the police station. 

3-No, it wasn't. Maybe the solution was not on their scale of power, or they had been bribed by the boss, or there was no patrols to control, or there was no way to prevent a traditional habit, or the boy still went  to the place without the police knowing, or else...

4-Educate the police, the fishermen, the costal people at large to prevent this pollution
-make a place to dump used chemicals
-recycle used chemicals
-bury the containers of chemicals first 
-teach the fishermen/ the police  to guard the coast against this pollution, 
..more....
How to pronounce TS-, S- and M- in MalagasyTSISY MAMBA TSY MAHAY MANISY SIRA  SY SIRAMAMY 
 NY MOFOSIRA SY NY MOFOMAMY

https://docs.google.com/file/d/0BwDbOGaZ6bSPVUJ2T0FGSTJDTXM/edit


tsisy: there is no
 mamba: the crocodile
tsy mahay: which doesn't know 
manisy: to put in the present tense
sira salt
siramamy: sugar
mofosira : fritters/crackers
mofomamy: a cakesamedi 28 avril 2012

Oral perception for NJ and NDR

Tick under the right prenasalised sound when  you hear NJ or NDR:
https://docs.google.com/file/d/0BwDbOGaZ6bSPMnpKay04V0R2QUE/edit


1-injany-indrany
2-enjeho-endreo
3-ninjana-nindrana
4-nenjehina- nendrehina
5-menjika-mendrika
6-manjy-mandry
7-anjy-andry
8-injay-indray
9-injy-indry
10-injo-indro
11-onja-ondra
12-injay-indray
NJ
NDR
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12

answers
1-injany: can you hear?
2-enjeho: pursuit
3-nindrana: borrowed
4-nenjehina: tracked down
5-mendrika: smart
6-mandry: sleeping
7-andry: a pillar
8-injay: then
9-indry: there
10-indro: here
11-onja: a wave
12-indray: once

how to pronounce J / NJ and NJ / NDR : indray/injay


NIANTSO  VONJEO INDRAY MANDEHA MONJA NY  ONDRY DIA VOAVONJYniantso: called
vonjeo:  help!
indray mandeha : once
monja: just 
ny ondry: the lamb
voavonjy: saved/rescued
A soon as the lamb cried help he was rescued.
I   NJAKA  INDRAY DIA NJAINJAINY  INDRAINDRAY.


i : demontrative 
Njaka:  name of a man 
njainjay: familiar for unstable, 
indraindray: sometimes
Njaka is an unstable guy sometimes.JEREO ANGE NY MPANJAITRA RAHA MBA JEJO SY RAITRA ?

https://docs.google.com/file/d/0BwDbOGaZ6bSPMTJzRDlqUmFrenM/edit

jereo: look
ange: I entreat you
ny mpnajaitra: the taylor
raha mba : if  ever
jejo: coquettish
raitra: old word for smart
adverbs of time and time expressions

Time adverbs and Time expressionomaly: yesterday
Nandeha niditra baoty ny zanak'i Ravao omaly alina.


aninaraina: this morning (gone)
Aninaraina izy dia tsy tafafoha fa reraka.


izao folakandro izao/ izao hariva izao : this afternoon/night
Izao folakandro izao vao handeha hianatra izy.
izao hariva izao dia hiverina handihy indray izy.


rahampitso : tomorrow
Rahampitso dia toy izany koa ny fandaharam-potoany.


rahafakampitso: in two days' time
rahafakampitso dia hiaraka maromaro ry zareo fa tsy handeha irery.


androany: today
androany dia hangata-bady an'i Lalao i Sedera.


izao: now/ izao.. (time) ... izao: izao anio izao: this day
izao dia izao: immediately now
miantso azy izy izao izaho miteny izao.
Nampandre azy mialoha izy fa handalo izao dia izao.


amin'izao fotoana izao: at this time
Amin'izao fotoana izao dia mamaly ny hataka ataony i Lalao: manaiky izy.


amin'ny talata ho avy izao: next Tuesday
amin'ny talata ho avy izao ny fananteram-bodiondry.


amin'ity taona ity: this year
amin'ity taona ity no atao ny mariazy.


ato ho ato: sometime in the future
Ato ho ato no atao ny fisoratana.


any ho any: near future (in the indefinite future)
amin'ny taona ho avy any ho any no hiteraka izy roa.
(lasa) sahady : already (gone)
lasa nody sahady ny mpianatra kanef ambola tsy naneno ny lakolosy.

efa (lasa) : already (gone)
efa lasa niasa ny patron vao tonga ny mpiasa sasany.


vao (lasa )/ vao (lasa) (vao) teo: just (gone) now
vao lasa nody teo ny dokotera.
vao lasa vao teo ny mpanambady, tara kely ianao.

Writing malagasy: C+V pattern

Normally, the malagasy sentence pattern is verb+(object)+ subject. So as to have the Subjet+(object)+verb pattern NO or DIA must be added.A-Underline the misspelled words and rewrite them. Put back the vowels a/e/i/o/y instead of *


1- Ny or*na dia ampi*sana hiainana. ............................
2-Ny mol*tr* dia ilaina rehefa miteny.............................
3-N* mas* dia atao hijeren*.............................
4-Ny vav* di* sokafana r*hefa miten*.............................
5-N* s*fina dia mpiasaina amin'n* fihainoana.............................
6-Ny vol* lava n* fohy d*a mi*l bangoina.............................
7-Ny nif* dia m*la borosiana in-t*lo is*n'andro.............................
8-Ny tend* no mitondra ny l*ha. ............................
9-Ny h*dimaso s* n* volomaso dia samy miaro ny m*so.............................
10-N* takolak* di* fanaovana bakely.............................Answers:

1- Ny orana dia ampiasana hiainana
2-Ny molotra dia ilaina rehefa miteny.
3-Ny maso dia atao hijerena.
4-Ny vava dia sokafana rehefa miteny.
5-Ny sofina dia ampiasaina amin'ny fihainoana.
6-Ny volo lava na fohy dia mila bangoina.
7-Ny nify dia mila aborosiana intelo isan'andro.
8-Ny tenda no mitondr any loha.
9-Ny hodimaso sy ny volomaso dia samy miaro ny maso.
10-Ny takolaka dia fanaovana bakely.

B-Put 1 to 10 to the Verb+(object)+subject sentennce  pattern

answers:
1- ampiasaina hiainana ny orona
2-ilaina rehefa miteny ny molotra
3-atao hijerena ny maso
4-sokafana rehefa miteny.ny vava
5- ampiasaina amin'ny fihainoana ny sofina
6-mila bangoina ny volo lava na fohy
7- mila aborosiana intelo isan'andro ny nify.
8- mitondr any loha ny tenda.
9- samy miaro ny maso ny hodimaso sy ny volomaso.
10-fanaovana bakely ny takolaka.

How to pronounce NK-

                 MAKA   KANKANA   NY ANKIZY  AO ANTSENA                                                                                 AN'ANKAZOMANGA
https://docs.google.com/file/d/0BwDbOGaZ6bSPRlVnbHRjbnpDQ0k/edit

maka: to take
 kankana: worms/ a worm
ny ankizy: a child/ children
ao antsena: at the market
an' Ankazomanga: of Ankazomanga
Some children take worms at the market of Ankazomanga/

Ny Tily sy ny Mpanazava: malagasy scouts. How to pronounce I long or short


TIA   MITILITILY   TILY    ITY   TILY  ITY
/ti: m'tl'ti:li  ti:li 'ti: ti:l 'ti:/*tia: like/love
 mitily: reduplicated  mitilitily : to  keep an eye on
ity: this
tily: a scoutNy skoto malagasy:
Tily eto Madagasikara (protestant movement for boys) 
                                        Mpanazava eto Madagasikara  (a protestant movement for girls)
Antilin'i Madagasikara ( a catholic movement for boys)
Fanilon'i Madagasikara (a catholic movement for girls)
Kiady ( non denominational for girls and boys scouts)

you can find malagasy scout songs on hira skoto.
* there is no long or short vowels in malagasy but at the end of words , i it is slighlty shorter

vendredi 27 avril 2012

diphthongs eo in malagasy
FEO MITOREO TOY AN’NY VORONDREO NO OMEO AZY IREO


feo : sound, voice
mitoreo: speaking/singing in a tormented manner
toy : like, as
ny vorondreo: turtle-dove
omeo: give
azy ireo: them
Sing in a quavering voice like the turlte-dove's.


mardi 24 avril 2012

How to pronounce Za, Zi , and Zo in Malagasy: zaza, mizity, mizizoZARA RAHA MIZARA NY ZAZA ZATRA MIZIZO,
MIZITY MIZATO MIZANA


zara: scarcely
raha : if compared
mizara: sharing
ny zaza: the child
zatra: used to
mizizo: discussing, disobeying
mizity: showing off
mizato: having one hundred (ideas/minds)
mizana: a balance
The spoiled child rarely shares. Proudly, he changes one hundred times his mind [when he does].

How to pronounce DR- in Malagasy: Ny fandraisana: The Holy Communion/
NY HENDRY SY NY MADITRA INDRAINDRAY MIARAKA
MANDRAY NY RAY SY NY ZANAKA AMY FANDRAISANA


ny hendry: the wise
ny maditra: the wicked
indraindray: sometimes
miaraka: together
mandray: take/are taking
ny Ray: The Father God
ny Zanaka : the Son
fandraisana: The Holy Communion
The fool and the wise alike sometimes take the Holy Communion ( The Father God, The Son and The Holy Spirit).

How to pronounce the consonants V and B, and the syllables ry-ra in malagasy:

VERY NY VARY ARY VORY NY BERA VERY VERA
very: to be lost
ny vary : rice
ary : and
vory : to meet
ny bera: old word for bear
vera: a cup
The rice has split and the bears, which have lost some cups, are meeting.
mivory : to be meeting
anaty : inside
boribory: round/ circle
ny voangory: an insect
http://www.galerie-insecte.org/galerie/image/dos84/big/2.jpg
ny voanjobory : bambara bean
zavaboribory: something round
The insects are gathering inside a circle and Bambara beans are round grains.

Accents on taNAna (a city ) or TAnana (the hand) : How to pronounce Ta in Malagasy


AMY TALATA NY TANANA NO OMENA TANALAHY ANATY TANANA

amy: on
talata: Tuesday
ny tanàna; the city
omena: will be given
tanalahy : a chameleon
anaty : inside/in
tànana: the hand
Tuesday a chameleon will be given to the city.How to pronounce MB and NG in malagasy: mangahazo, angamba,

How to pronounce prenasalised NG-, MB-


NY ANGAMBA ANGAMBA SY NY ANGAHA ANGAHA TSY MAHA-RANGAHY
angamba: maybe
angaha: is it?
maha-rangahy: doesn't make a man
Too much hesitation doesn't make a man.
manga: blue , reduplicated mangamanga: light blue
ny mangahazo: the cassava
mangana: turning blue
the cassava which is rotten turns blue.

How to pronounce NG , MB and ND in malagasy


ANGATRA
ANGAMBA ANGATRA NO NANGALATRA NY MANGA SY AMPONGABENDANITRA

angamba: maybe
angatra: a fantom
no : who
nangalatra: stole
ny manga: the mango
sy: and
ampongabendanitra: pomegranate
Maybe a fantom stole the mango and the pomegranate.

How to pronounce R , TR and K in malagasy

MIRIROTRA SY MIRORAKA NY MOLOTRA MIVARORAKA
mirirotra: twisted
sy: and
miroraka: hanging out
ny molotra: lip/lips
mivaroraka: drooping lip
the drooping lower lip is twisted and hanging out.

How to pronounce diphtongues and TR- in Malagasy : Loatra, roatra, mandroatra...DISO AORIANA LOATRA VAO VOALOATRA NY ROATRA AMY NY RONONO MANDROATRA

diso aoriana loatra: much too late
vao voaloatra: to be skimmed
ny roatra: the cream
amin'ny : from
ronono: milk
mandroatra: boiling
you skimmed the cream too late from the boiling milk.

Some tongue twisters: how to pronounce TR- in Malagasy

HOW TO PRONOUNCE TR- IN THE MALAGASY LANGUAGETRATRA RATREMA MITROTRO TRONDRO VOATREBINA.

tratra: caught
ratrema : name of a man
mitrotro: holding on his breast
trondro : fish
voatrebina: on a trident
Ratrema was caught in the possession of some stolen fish on a trident.lundi 23 avril 2012

aleo halan'andriana toy izay halam-bahoaka: it is better to be hated by the king than by his subjects.
aleo halan'andriana toy izay halam-bahoaka

It is better to be hated by the king than by his subjects

mieux vaut être haï du roi que du peuple

Ny valala iray aza ifanampahana: cut the cricket in twoNy valala iray aza ifanampahana.


In case of scarcity, we share what little is left ...En cas de disette, on se partage le peu qui reste...

* The old-time Malagasy people liked to share food between relatives or friends. So they often ate together. It is not different in the little villages nowadays. So don't show any food unless you are ready to share.


dimanche 22 avril 2012

samedi 14 avril 2012

Ny Baiboly Malagasy : The Malagasy Bible

=
====
=
=
=
NY BAIBOLY

NY TESTAMENT VAOVAO: THE NEW TESTAMENT
Can you give the English names of the books:


Apokalypsy ____________________

Asan'ny Apostoly ____________________

Efesiana ____________________

Filemona ____________________

Filipiana ____________________

Galatiana ____________________

Hebreo ____________________

Jakoba ____________________

Jaona ____________________

Jaona I ____________________

Jaona II ____________________

Jaona III ____________________

Joda ____________________

Kolosiana ____________________

Korintiana I ____________________

Korintiana II ____________________

Lioka ____________________

Marka ____________________

Matio ____________________

Petera I ____________________

Petera II ____________________

Romana ____________________

Tesaloniana I ____________________

Tesaloniana II ____________________

Timoty I ____________________

Timoty II ____________________

Titosy ____________________---***---Put the books in the right order,Matio ____________________

......... ____________________

.........____________________

Jaona ____________________

Asan'ny Apostoly ___________

.......---***---


Answers:

Ny Testamenta Vaovao: The New TestamentMatio___Matthew ___

Marka__Mark___
Lioka___Luke__

Jaona____John___

Asan'ny Apostoly____Acts___

Romana ___Romans___

1 Korintiana___1 Corinthians_____

2 Korintiana___2 Corinthians____

Galatiana___Galatians____

Efesiana_____ Ephesians______

Filipiana___Philippians________

Kolosiana___Colossians_____

1 Tesaloniana___1 Thessalonians____

2 Tesaloniana___2 Thessalonians_____

1 Timoty___1 Timothy______

2 Timoty____2 Timothy_____

Titosy___Titus____

Filemona_____Philemon_____

Hebreo ______Hebrews_____

Jakoba ______James_____

1 Petera___1 Peter________

2 Petera_____2 Peter______

1 Jaona ____1John_______

2 Jaona _____2 John______

3 Jaona_____3 John______

Joda ____Jude_______

Apokalypsy____Revelation___Tips:


To remember the Malagasy names of the books, we take the first two letters, we learn them by heart, so we have :

MA-MA-LI-JAO-ASA-
RO-KO-KO-GA-EFI-KO
TE-TE-TI-TI-TY
FI-HE-JA-PE-PE-
JA-JA-JA-JO-A---***---


NY TESTAMENTA TALOHAPut the English names of the books:

Genesisy ___________________
Eksodosy ___________________
Levitikosy___________________
Nomery ___________________
Deotoronomia ___________________
Josoa ___________________
Mpitsara___________________
Rota ___________________
1 Samoela___________________
2 Samoela ___________________
1 Mpanjaka___________________
2 Mpanjaka ___________________
1 Tantara ___________________
2 Tantara ___________________
Ezra ___________________
Nehemia___________________
Estera ___________________
Joba ___________________
Salamo ___________________
Ohabolana ___________________
Mpitoriteny ___________________
Tonon-kiran'i Solomona___________________
Isaia ___________________
Jeremia ___________________
Fitomaniana___________________
Ezekiela ___________________
Daniela ___________________
Hosea ___________________
Joela___________________
Amosa ___________________
Obadia ___________________
Jona ___________________
Mika ___________________
Nahoma ___________________
Habakoka ___________________
Zefania ___________________
Hagay ___________________
Zakaria ___________________
Malakia ___________________


--**--


Answers:

The old testamentGenesisy == Genesis

Eksodosy === Exodus

Levitikosy ==== Leviticus

Nomery ==== Numbers

Deotoronomia ==== Deuteronomy

Josoa ==== Joshua

Mpitsara ===== Judges

Rota ===== Ruth

1 Samoela ===== 1Samuel

2 Samoela ====== 2Samuel

1 Mpanjaka =========== 1 Kings

2 Mpanjaka =========== 2 Kings

1 Tantara ========= 1 Chronicles

2 Tantara ===========2 Chronicles

Ezra ========= Ezra

Nehemia ========= Nehemiah

Estera ========= Esther

Joba =========== Job

Salamo ========= Psalms

Ohabolana ========= Proverbs

Mpitoriteny ========= Ecclesiastes

Tonon-kiran'i Solomona ======= Songs of Solomon

Isaia ======== Isaiah

Jeremia ============ Jeremiah

Fitomaniana ========= Lamentations

Ezekiela ============Ezekiel

Daniela========== Daniel

Hosea ========== Hosea

Joela ====== Joel

Amosa ======== Amos

Obadia =========== Obadiah

Jona ========== Jonah

Mika =========== Micah

Nahoma ====== Nahum

Habakoka ============ Habakkuk

Zefania =========== Zephaniah

Hagay ======= Haggai

Zakaria =========== Zechariah

Malakia ========= Malachi


To have access to some Malagasy Language on the internet ( radio http://fpma.net/radio/ ) or the daily podcasts for the malagasy television programs in malagasy language ( http://www.anio-info.com/madagascar/)


* We also say= "epistily" for "boky": example: epistilin'i Paoly ho an'ny Efesianina for bokin'i Paoly nosoratana ho an'ny Efesianina.