....................

....................

samedi 14 avril 2012

Ny Baiboly Malagasy : The Malagasy Bible

=
====
=
=
=
NY BAIBOLY

NY TESTAMENT VAOVAO: THE NEW TESTAMENT
Can you give the English names of the books:


Apokalypsy ____________________

Asan'ny Apostoly ____________________

Efesiana ____________________

Filemona ____________________

Filipiana ____________________

Galatiana ____________________

Hebreo ____________________

Jakoba ____________________

Jaona ____________________

Jaona I ____________________

Jaona II ____________________

Jaona III ____________________

Joda ____________________

Kolosiana ____________________

Korintiana I ____________________

Korintiana II ____________________

Lioka ____________________

Marka ____________________

Matio ____________________

Petera I ____________________

Petera II ____________________

Romana ____________________

Tesaloniana I ____________________

Tesaloniana II ____________________

Timoty I ____________________

Timoty II ____________________

Titosy ____________________---***---Put the books in the right order,Matio ____________________

......... ____________________

.........____________________

Jaona ____________________

Asan'ny Apostoly ___________

.......---***---


Answers:

Ny Testamenta Vaovao: The New TestamentMatio___Matthew ___

Marka__Mark___
Lioka___Luke__

Jaona____John___

Asan'ny Apostoly____Acts___

Romana ___Romans___

1 Korintiana___1 Corinthians_____

2 Korintiana___2 Corinthians____

Galatiana___Galatians____

Efesiana_____ Ephesians______

Filipiana___Philippians________

Kolosiana___Colossians_____

1 Tesaloniana___1 Thessalonians____

2 Tesaloniana___2 Thessalonians_____

1 Timoty___1 Timothy______

2 Timoty____2 Timothy_____

Titosy___Titus____

Filemona_____Philemon_____

Hebreo ______Hebrews_____

Jakoba ______James_____

1 Petera___1 Peter________

2 Petera_____2 Peter______

1 Jaona ____1John_______

2 Jaona _____2 John______

3 Jaona_____3 John______

Joda ____Jude_______

Apokalypsy____Revelation___Tips:


To remember the Malagasy names of the books, we take the first two letters, we learn them by heart, so we have :

MA-MA-LI-JAO-ASA-
RO-KO-KO-GA-EFI-KO
TE-TE-TI-TI-TY
FI-HE-JA-PE-PE-
JA-JA-JA-JO-A---***---


NY TESTAMENTA TALOHAPut the English names of the books:

Genesisy ___________________
Eksodosy ___________________
Levitikosy___________________
Nomery ___________________
Deotoronomia ___________________
Josoa ___________________
Mpitsara___________________
Rota ___________________
1 Samoela___________________
2 Samoela ___________________
1 Mpanjaka___________________
2 Mpanjaka ___________________
1 Tantara ___________________
2 Tantara ___________________
Ezra ___________________
Nehemia___________________
Estera ___________________
Joba ___________________
Salamo ___________________
Ohabolana ___________________
Mpitoriteny ___________________
Tonon-kiran'i Solomona___________________
Isaia ___________________
Jeremia ___________________
Fitomaniana___________________
Ezekiela ___________________
Daniela ___________________
Hosea ___________________
Joela___________________
Amosa ___________________
Obadia ___________________
Jona ___________________
Mika ___________________
Nahoma ___________________
Habakoka ___________________
Zefania ___________________
Hagay ___________________
Zakaria ___________________
Malakia ___________________


--**--


Answers:

The old testamentGenesisy == Genesis

Eksodosy === Exodus

Levitikosy ==== Leviticus

Nomery ==== Numbers

Deotoronomia ==== Deuteronomy

Josoa ==== Joshua

Mpitsara ===== Judges

Rota ===== Ruth

1 Samoela ===== 1Samuel

2 Samoela ====== 2Samuel

1 Mpanjaka =========== 1 Kings

2 Mpanjaka =========== 2 Kings

1 Tantara ========= 1 Chronicles

2 Tantara ===========2 Chronicles

Ezra ========= Ezra

Nehemia ========= Nehemiah

Estera ========= Esther

Joba =========== Job

Salamo ========= Psalms

Ohabolana ========= Proverbs

Mpitoriteny ========= Ecclesiastes

Tonon-kiran'i Solomona ======= Songs of Solomon

Isaia ======== Isaiah

Jeremia ============ Jeremiah

Fitomaniana ========= Lamentations

Ezekiela ============Ezekiel

Daniela========== Daniel

Hosea ========== Hosea

Joela ====== Joel

Amosa ======== Amos

Obadia =========== Obadiah

Jona ========== Jonah

Mika =========== Micah

Nahoma ====== Nahum

Habakoka ============ Habakkuk

Zefania =========== Zephaniah

Hagay ======= Haggai

Zakaria =========== Zechariah

Malakia ========= Malachi


To have access to some Malagasy Language on the internet ( radio http://fpma.net/radio/ ) or the daily podcasts for the malagasy television programs in malagasy language ( http://www.anio-info.com/madagascar/)


* We also say= "epistily" for "boky": example: epistilin'i Paoly ho an'ny Efesianina for bokin'i Paoly nosoratana ho an'ny Efesianina.