....................

....................

mardi 24 avril 2012

How to pronounce DR- in Malagasy: Ny fandraisana: The Holy Communion/
NY HENDRY SY NY MADITRA INDRAINDRAY MIARAKA
MANDRAY NY RAY SY NY ZANAKA AMY FANDRAISANA


ny hendry: the wise
ny maditra: the wicked
indraindray: sometimes
miaraka: together
mandray: take/are taking
ny Ray: The Father God
ny Zanaka : the Son
fandraisana: The Holy Communion
The fool and the wise alike sometimes take the Holy Communion ( The Father God, The Son and The Holy Spirit).