....................

....................

dimanche 26 août 2012

Adverbs of time in the Malagasy language: fanamarinam-potoana

Adverbs of time

Point of time (definite)Avy eo (then)
Misakafo dia avy eo dia mitsangana mandihy.
They eat and then stand up to dance.

Ankehitriny/izao (now)
Ankehitriny dia mipataloha daholo na lahy na vavy.
Now women also put on trousers.
Izao dia mitovy ny lahy sy vavy.
Now men and women are equal.

Androany (today)
Androany ny fitsingerenan’ny taona nahaterahako.
Today is my birthday.

Rahampitso (tomorrow)
Rahampitso aho no handeha hody.
Tomorrow I will go back home.

Androany hariva (tonight)
Androany hariva no hangata-bady azy izy.
Tonight he will ask for her hand.

Omaly (yesterday)
Nanapa-bolo izy omaly.
Yesterday he cut his hair.


Frequency (definite)


Isan-taona (annually/yearly)
Miverina isan-taona ny rivo-doza.
The cyclones strike annually/ yearly.

Isan’andro (daily)
Mila mihinana voankazo isan’andro.
You need to eat fruit daily.

Isaky ny roa herinandro ( fortnight)
Miasa alina aho isaky ny roa herinandro.
I work at night each fortnight.

Isan’ora ( hourly)
Mandalo ny taxibe isan’ora.
Taxibe depart hourly.

Isan-kerinandro (weekly)
Mitsangatsangana aho isa-kerinandro.
Weekly I go for a walk.

Isam-bolana (monthly)
Mandray karama ny mpiasa isam-bolana.
The workers get their pay monthly.

Isan-kalina (nightly)
Mivoaka mandihy ny tanora isan-kalina.
Young people go out dancing nightly.

Isan-telovolana (quarterly)
Manao examen izahay isan-telovolana.
We sit for an examination quarterly.


Frequency (indefinite)


Foana/mazàna (Always )
Manadio trano foana ny renim-pianakaviana.
Housewives always do the chores at home.

Imbetsaka (Constantly )
Imbetsaka no mananatra ny zanany ny ray aman-dreny.
Parents constantly reprimand their children.

Efa ( efa mba) (Ever)
Efa mba nisotro whisky ve izy?
Has he ever driken whisky?

Matetika (Frequently )
Matetika no mandeha mianatra piano izy.
He frequently goes to take piano lessons.

Amin’ny ankapobeny (Generally)
Amin’ny ankapobeny dia ny lehilahy no lohan’ny vehivavy.
Generally men are the head of women.

Tsindraindray (Infrequently)
Manasa lamba tsindraindray izy.
He infrequently washes his clothes.

Mihitsy (Never )
Tsy misy vola mihitsy izy.
He never has money.

Tahaka ny mahazatra ( Normally) (ny fandehany= familiar)
Tahaka dia mahazatra/ ny fandehany dia mivaly ny fanadinana rehefa afaka herinandro.
Normally you get the result of the exam after a week.

Tsindraindray (Occasionally)
Misotro mangidy izy tsindraindray.
He occasionally drinks bitter tea.

Matetika (Often)
Matetika dia manao gatô izy rehefa alahady.
She often bakes a cake on Sundays.

Tsindraindray (Rarely)
Tsindraindray ihany ry zareo no manao vakansy.
They rarely go on holidays.

Araka ny mahazatra/ Isaky ny mandeha (Regularly/usually)
Araka ny mahazatra azy dia manoratra taratasy ho an’ny zanany any an-dafy izy.
She regularly writes letters to her children abroad.

Indray isaky ny mahatsiaro (Seldom)
Indray isaky ny mahatsiaro no mba mividy dibera ry zareo.
They seldom buy butter.

Indraindray (Sometimes)
Indraindray ihany vao manao konfitira aho.
I sometimes make jam.


Relationship in time (indefinite)

Efa (Already)
Efa tonga ny mpanambady.
The bride has already arrived.

Alohan’ny (Before)
Alohan’ny andrahoana sakafo dia sasana aloha izy ireo.
Before you cook the food you have to wash it.

Aloha (Early)
Tonga alohan’ny fotoana ny mpanao fanadinana.
The students arrive early at the examination room.

Aloha kokoa ( Earlier)
Mila miainga aloha kokoa raha te hahatratra lamasinina.
You need to come earlier if you wish to take the train.

Raha sendra afaka/raha sendra manam-potoana (Eventually)
Mandalòva ao amin’ny direktera raha sendra afaka.
Eventually you can come to see the CEO.

Tamin’ny farany (Finally)
Sitrana izy tamin’ny farany.
He finally was healed.

Voalohany (First)
Voalohany dia mitsangana dia avy eo miarahaba.
First you stand up then you bow.

Taloha (Formerly)
Nipetraka teto izy taloha.
He formerly lived here.

Tamin’io (fotoana io) indrindra (Just)
Naneno ny anjomara tamin’io fotoana io indrindra.
The horn rings just at that moment.

Farany indrindra (Lastly)
Farany indrindra dia notapahan’ny mpanambady ny mofomamy.
Lastly the bride and her bridegroom cut the cake.

Taorian’io (Later)
Nakatony ny varavarana ary taorinan’io dia nohidiany tamin’ny lakile.
He later turned the key in the lock after he had shut it.

Tato ho ato (Lately)
Tato ho ato dia manapa-bolo daholo ny vehivavy.
Many women lately cut their hair short.

Taorinan’izany (Next)
Niakatra ny tohatra izy ary taorian’izany dia niditra ny efitra.
He climbed up the steps and next he entered into the room.

Talohan’izany (Previously)
Nitondra tomobilina izy izao fa talohan’izany dia nianatra nitondra aloha.
He is driving the car now but previously he has to learn to drive one.

Vao haingana / Vao teo (Recently)
Vao teo no niantso ny anaranao ny mpampanao fanadinana.
The examiner recently called your name.

Rehefa (Since)
Asio sira ny laoka rehefa mangotraka.
He puts salt on the meat since it has boiled.

Ato ho ato (Soon)
Hahita asa ianao ato ho ato.
You will soon find a job.

Mbola (Still)
Mbola ao ny fakitera raha anontany azy ianao.
The postman is still here if you want to ask him a question.

Mbola tsy (Yet)
Mbola tsy mahay mandeha ny zanako.
My son has not yet learned to walk.