....................

....................

lundi 11 juin 2012

Expressions and words for future Malagasy missionaries: ho an'ny mpitory teny

Voambolana malagasy ho an'ireo mpitory teny


Andriamanitra Ray
Heavenly Father
Andininy
verse
Apositoly
apostle
Baiboly
bible
Batisa
baptism
Devoly/satana
Devil/demon/satan
Diakona
deacon
Fahafolon-karena
tithing
fahotana
sin
Fanahy masina
Holy spirit
Fanavotana
atonement
Fifadian-kanina
fasting
Fijoroana vavolombelona
Testimony
Fitahiana
blessing
Mifona
To repent
Mijoro vavolombelona
To bear witness
Mino
believe
misionera
missionary
mivavaka
To pray
Mpamonjy
saviour
Mpanavotra
Redeemer
Mpianatry Jesosy
Disciple of Jesus
Mpiangona /mpivavaka
Church members
Pretra
priest
Rahalahy
brother
Rahavavy
sister
Soratra masina
Holy scriptures
Sunday teacher
Mpampianatra sekoly alahady
Testamenta vaova/taloha
Old/new testament
Toko
chapter
Vavaka
prayer
Zanak’Andriamanitra
Son of God