....................

....................

mardi 29 mai 2012

CLASSROOM MALAGASY: atsangano ny tànana raise your hand

Answer the questions = valio ny fanontaniana
Clean the blackboard = fafao ny tabilao
Close your textbook = akombony ny boky
Come to the blackboard please. = Mankanisa aty amin’ny tabilao
Do the exercise= ataovy ny fanazarana
Do you have any questions?= Misy fanontaniana?
Do you understand? = Azonareo ve?/ Mazava ve?/ Mazava?
Do your homework. / Ataovy ny entimody
Don’t treat = aza mangalatahaka
How do you say … in Malagasy= ahoana ny filaza ny teny hoe ………… amin’ny teny gasy/Malagasy ?
I don’t have any questions = aaa, tsisy fanontaniana/ Tsisy.
I don’t know= tsy haiko
I’ve forgotten= adinoko
Keep quiet, please.= Aza mitabataba/ mangina.
Listen carefully = henoy tsara aho
Look up here = jereo aty
No, I don’t really understand= Aaa, tsy azoko tsara
Open your book at page 20=. Sokafy ao amin’y pejy faha roapolo ny boky
Open your text book= sokafy ny boky
Please read aloud= vakio mafy, azafady.
Please speak / say it slowly = mitenena miadana, azafady
Please write it down = raiso an-tsoratra azafady.
Please, speak / say it in Malagasy? = Ataovy amin’ny teny gasy/ teny Malagasy hoe?
Put down your pen = apetraho ny penina/ ny stylo
Raise your hand = atsangano ny tanana
Repeat after me = avereno
Take out your textbook= avohay ny boky
Take your copybook= raiso ny kahié
That’s correct = marina
That’s not right = diso
Try it again = avereno indray
We’ll stop here today = mifarana ny kilasy.
Yes, I have a question = Misy fanontaniana, azafady.