....................

....................

samedi 19 mai 2012

The prayer of the Lord: Ny vavaky ny Tompo


Rainay izay any an-danitra
Ho hamasinina anie ny anaranao
Ho tonga anie ny fanjakanao
Hatao anie ny sitraponao
Ety an-tany tahaka ny any an-danitra
Omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay
Ary mamela ny helokay
Tahaka ny namelanay izay meloka taminay
Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy
Fa manafaha anay amin'ny ratsy
Fa anao ny fanjakana sy ny hery
ary ny voninahitra mandrakizay
Amena.