....................

....................

mercredi 29 février 2012

THE BODY: NY VATANA


loha : the head
tenda: the neck
tànana: the arm/ the arms
felantànana: the hand/ the hands
tratra: the chest
kibo: the belly
tongotra: the leg/ the legs
felatantongotra: the foot/the feet


Put the syllabes in order.
1) tra-ton-go-:
2) bo-ki:
3) tra-tra:
4) da-ten-:
5)ton-lan-fe-tra-go-:
6) na-tà-na:
7-ha-lo:
8) fe-na-ta-lan-na

Answers:

1) Tongotra
2) Kibo
3) Tratra
4) Tenda
5) Felatongotra
6) Tanàna
7) Loha
8) Felantànana