....................

....................

jeudi 23 février 2012

Teny fitoriana: Useful expressions for missionaries

FOMBA FITENY SAMIHAFA*


1-Andao hivavaka= Let's go to church
Andao ho any ampiangonana= Let's go to church
Andao hiangona = Let's go to church
mifady hanina= to fast
miary tory= to stay up at night
manao ampahafolon-karena= to give the tithe
mihira fiderana ny Tompo = to sing praise and worship
Ny fihirana = the missal


Useful questions

Vita batisa (for protestants) / batemy (for catholics) ve ianao? Have you been baptised?
Vita batisan'ny rano ve ianao? have you been baptised in water?
Vita batisa asitrika ve ianao? Have you been baptised in deep water?
Vita batisan'ny Fanahy Masina ve ianao? Have you been baptised by the Holy Spirit?


Useful expressions:


- Fahotana ny manambady maro: Polygamy is a sin.
- Ny finoana dia fahatokiana zavatra tsy hita maso: Faith is to believe in unseen things. (Hebrews 11)
- Jesosy dia sady any andanitra no ety antany miaraka amin'ny kristianina: Jesus is in heaven and on earth with the christians.
- Jesosy dia haka antsika hiaraka mitoetra aminy= Jesus will come back and take us to live with Him.

-1 Aza malahelo ny fonareo; minoa an'Andriamanitra, ary minoa Ahy koa*. [*Na: mino an'Andriamanitra ianareo, dia minoa Ahy koa]

2 Ao an-tranon'ny Raiko misy fitoerana maro; raha tsy izany, dia efa nilaza taminareo Aho; fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho.

3 Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa.


John 14- 1 “Do not let your hearts be troubled. You believe in God[a]; believe also in me. 2 My Father’s house has many rooms; if that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? 3 And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me that you also may be where I am. 4 You know the way to the place where I am going.”


- 16 Fa amin'izany ny [toerana ] tsara lavitra no iriny, dia ny any an-danitra; ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra hatao hoe Andriamaniny, satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo Izy.


Instead, they were longing for a better country—a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared a city for them.
Hebrews 11:15-17

- Asan'ny Apositoly 1-9 -Ary rehefa nilaza izany Jesosy, dia nakarina Izy, raha mbola nijery izy ireo; ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan'ny masony intsony Izy.

10 Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo, nisy roa lahy teo anilany niakanjo akanjo fotsy,

11 izay nanao hoe: Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? iny Jesosy Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra.


Acts 1-9 After he [Jesus] said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight.

10 They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. 11 “Men of Galilee,” they said, “why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.”


*These are guidelines. You need not use everything. Malagasy people know very well their bible, and the right doctrines from the Lutherians, the first missionnaries. For a typical commentary, listen to the song "Kristianina" of Belahy.