....................

....................

vendredi 2 mars 2012

Fanatanjahantena: SportPHYSICAL EXERCISE

Ny fampiasan-tena

Milahara tsiroaroa eto anoloako… Ataovy mahitsy tsara ny laharana… Izay !
Mijoroa mahitsy… Atsatohy manaraka ny tena ny sandry roa… Akaro hankeo amin’ny valahana ny tanana roa… Asabakao ny tongotra… Moindreha amin’izay… Moramora… Mitrakà indray… Ataovy im-polo izany!
Aoka aloha… Makà aina tsara… amin’ny orona no hiainana, ary amin’ny vava no amoahana ny fofon’aina… ataovy miadana izany… Fenoy rivotra tsara ny havokavoka.
Mijoroa mahitsy indray… Izay! Mandria mitsilany… Mitsotrà tsara… ampifandiaso hakarina ambony ny tongotra roa… ampiaraho tsara amin’ny baikiko: Isa.. roa… I..sa…ro…a!
Miarena amin’izay… Vonjeo ny laharana fa hianatra mamindra isika… Aridina! Tolefika! Mandroso amin’izay… Izay!
Isa, roa…isa, roa…
Jean Lequerre RAJOELISOLO, Tiako ka vakiako, Antananarivo : Edisiona Salohy, 1966, p24-25.

((((( )))))

Vocabulary:

Milahara (from milahatra: in range) : to stand in ranks
eto anoloako (from anoloana): in front of me
Aridina : Attention !(military command).
Nowadays the command is changed to "Jery Atrika" (look in front).

Atolefika : At Ease! (military command)
which is now changed to " atsaharo")

Izay! : it is a two-count movement:
first Fall in, in a rank of two persons; the right arm stretched straight at the level of the shoulder of the person just in front in the rank, touching it with the tips of the fingers of the right hand. Second movement, the arm falls and joins the side of the body, but the palm makes a loud noise by touching the side of the body before it is clutched.

mijoroa ( imperative for mijoro: to stand up) : stand up!

valahana : on both sides of the body

tongotra : the leg/ the legs
sandry: the arm/ the arms
miondreha (from miondrika: to bow down) : bow down!
orona: nose
vava: mouth
miaina: to breath
mandria mitsilany: stretch down
miarena (from miarina): stand up
ampifandiaso (from ampifandirana: to do in turn): do in turn
hakarina: to lift up
ambony: up


((((( )))))Reading comprehension:
1- The first movement described in the text corresponds to .....
2-The second movement corresponds to one of these movements:

3-Sport is made in a military way at school in the old time. True or false.


((((----)))))


Answers:
1-c

2-a)

3-True.